برگزاري دوره آموزش ماساژ آروما

1389-10-04
اين دوره توسط استاد ضيمران براي خانمها برگزار شد. براي دانشجويان اين دوره آرزوي موفقيت داريم.